Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny
"AGROMAL" Grzegorz Malewski
rok założenia 1989

www.agromal.eu


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST Grzegorz Malewski, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.H.U.P. „AGROMAL” Grzegorz Malewski z siedzibą w Sieradzu, ul. Jagiellońska 4 lok. 28, 98-200 Sieradz, NIP 827-000-52-47, REGON 730150295.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
E-MAIL: agromal@agromal.eu

Grzegorz Malewski, indywidualny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.H.U.P. „AGROMAL” Grzegorz Malewski z siedzibą w Sieradzu przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji oferowanych usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, realizacją umowy, dla celów podatkowych, a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów szczególnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizacji oferowanych usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, m.in. obowiązków wynikających z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożności realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym realizacją umowy.

W przypadku części świadczonych przez Nas usług marketingowych, podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe są przekazywane:

1) podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,

2) podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,

3) podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych klientów,

4) podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom podatkowym, a także podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe zawarte w dokumentacji będą przetwarzane przez czas, który umowa będzie wykonywana, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, wskazane dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania przez Państwa zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo następujące prawa:

1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

2) żądania sprostowania danych,

3) do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

5) do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© Z.H.U.P. AGROMAL 2011 made by STUDIO EFEKT O firmieI Oferta transportuI Oferta spedycjiI Kontakt